ΕΛΠΕ: Δημοσίευση αποτελεσμάτων 9μήνου

Από το Capital αναδημοσιεύουμε:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ/ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

(Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)

Ισχυρή κερδοφορία το Γ’ τρίμηνο παρά το λιγότερο ευνοϊκό περιβάλλον:

Υπερδιπλασιασμός των καθαρών κερδών στα € 84 εκατ.

Τα Ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη για το Γ’ τρίμηνο του 2007 ανήλθαν σε € 84 εκατ., τα οποία αντιστοιχούν σε € 0,27 ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση 109% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2006.

Σε € 265 εκατ. ανήλθαν τα Ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2007, τα οποία αντιστοιχούν σε € 0,87 ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση 23% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006.

Μετά την αφαίρεση της επίπτωσης από την αποτίμηση των αποθεμάτων, τα «συγκρίσιμα» καθαρά κέρδη του εννεαμήνου 2007 ανήλθαν σε € 226 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 3% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2006. Αντίστοιχα, τα «συγκρίσιμα» καθαρά κέρδη του Γ’ τριμήνου 2007 ανήλθαν σε € 82 εκατ.

Τα Ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά, φόρους και αποσβέσεις (EBITDA) ανήλθαν σε € 444 εκατ. το εννεάμηνο του 2007, ενώ το «συγκρίσιμο» EBITDA μειώθηκε κατά 11% σε € 392 εκατ.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το εννεάμηνο του 2007 και η σύγκρισή τους με την αντίστοιχη περίοδο του 2006 έχουν ως εξής:

Κύκλος εργασιών€ 5,9 δις, μειωμένος κατά 3%

(Γ’ τρίμηνο:€ 2,1 δις, αυξημένος κατά 5%)

Καθαρά κέρδη € 265 εκατ., αυξημένα κατά 23%

(Γ’ τρίμηνο:€ 84 εκατ., αυξημένα κατά 109%)

Καθαρά κέρδη ανά μετοχή€ 0,87 , αυξημένα κατά 23%

(Γ’ τρίμηνο :€ 0,27 , αυξημένα κατά 109%)

«Συγκρίσιμο» EBITDA€ 392 εκατ., μειωμένο κατά 11%

(Γ’ τρίμηνο:€ 132 εκατ., μειωμένο κατά 30%)

«Συγκρίσιμα» καθαρά κέρδη€ 226 εκατ., αυξημένα κατά 3%

(Γ’ τρίμηνο:€ 82 εκατ., μειωμένα κατά 18%)

Απόδοση επενδεδυμένων

κεφαλαίων (ROACE 12μήνου)10%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων

(ROE 12μήνου)11%

Οι κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα της περιόδου ήταν:

α) Λιγότερο ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης:

Τα περιθώρια διύλισης στην περιοχή της Μεσογείου ήταν ιδιαίτερα υψηλά το Β’ τρίμηνο του 2007 με κορύφωση τον περασμένο Μάιο. Το Γ’ τρίμηνο το ενδεικτικό περιθώριο του συστήματος ΕΛ.ΠΕ. μειώθηκε σημαντικά κατά 2,5 Δολ/Βαρ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 0,8 Δολ/Βαρ σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2006. Συνολικά το ενδεικτικό περιθώριο διύλισης του συστήματος ΕΛ.ΠΕ. για τα σύνθετα διυλιστήρια παρουσίασε αύξηση 2% το 9μηνο του 2007 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006.

Κατά τη διάρκεια του Γ’ τριμήνου, το Ευρώ ισχυροποιήθηκε περαιτέρω έναντι του Δολαρίου, επιτείνοντας τις ήδη αρνητικές επιπτώσεις των μειωμένων περιθωρίων διύλισης, επηρεάζοντας συνεπώς και την κερδοφορία. Βεβαίως, η αδυναμία του Δολαρίου έναντι του Ευρώ επηρέασε θετικά την αποτίμηση των δολαριακών δανείων μας, με αποτέλεσμα συναλλαγματικά οφέλη € 16 εκατ.

Αύξηση της εγχώριας αγοράς πετρελαιοειδών κατά 0,9% (εξαιρουμένης της κατανάλωσης ντίζελ θέρμανσης) κυρίως λόγω των υψηλοτέρων πωλήσεων πετρελαίου κίνησης και καυσίμων αεροπορίας. Οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης μειώθηκαν κατά 14% λόγω του ήπιου χειμώνα, ενώ οι πωλήσεις βενζινών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες.

Το Γ’ τρίμηνο του 2007, οι τιμές του αργού πετρελαίου κυμάνθηκαν σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα από αυτά του Β’ τριμήνου κατά 6 Δολ/Βαρ περίπου, επιδρώντας θετικά στην αποτίμηση των αποθεμάτων. Υπενθυμίζεται ότι το Γ’ τρίμηνο του 2006, η πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου επηρέασε αρνητικά την αποτίμηση των αποθεμάτων κατά € 85 εκατ.

β) Βελτίωση κερδοφορίας:

Χωρίς τις απώλειες της αποτίμησης των αποθεμάτων (όπως συνέβη πέρυσι), το EBITDA του 9μήνου αυξήθηκε κατά 3% στα € 444 εκατ. (το Γ’ τρίμηνο στα €135 εκατ., αυξημένο κατά 32%). Το «συγκρίσιμο» EBITDA μειώθηκε 11% στα € 392 εκατ. (το Γ’ τρίμηνο στα € 132 εκατ., μειωμένο κατά 30%).

Τα καθαρά κέρδη του 9μήνου αυξήθηκαν κατά 23% στα € 265 εκατ. (το Γ’ τρίμηνο στα € 84 εκατ., αυξημένα κατά 109%). Τα «συγκρίσιμα» καθαρά κέρδη του 9μήνου αυξήθηκαν κατά 3% στα €226 εκατ., σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι καθαρές ταμειακές ροές (Free Cash Flow) έφθασαν τα € 282 εκατ., λόγω βελτιώσεων των αναγκών κεφαλαίων κίνησης.

Τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν θετικά από τις συναλλαγματικές διαφορές, τη συμμετοχή μας στη ΔΕΠΑ και τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές. Για το 9μηνο τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αυξήθηκαν κατά 23% στα € 0,87 (το Γ’ τρίμηνο στα € 0,27, αυξημένα κατά 109%), ενώ τα «συγκρίσιμα» κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 3% στα € 0,74 (το Γ’ τρίμηνο στα € 0,26 , μειωμένα κατά 18%).

Σημαντικότερες επιχειρηματικές εξελίξεις 9μήνου / Γ’ τριμήνου 2007:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ

Η Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία συμμετέχουν με ποσοστό περίπου 80% στα προ χρηματοοικονομικών, φόρων και αποσβέσεων κέρδη του Ομίλου (EBITDA) κατά το 9μηνο του 2007. Το EBITDA του κλάδου αυξήθηκε κατά 11% στα € 342 εκατ., το 9μηνο, ενώ το «συγκρίσιμο» EBITDA μειώθηκε κατά 16% στα € 290 εκατ.

Τα σημαντικότερα σημεία του 9μηνου του 2007 ήταν:

Βελτιωμένοι όγκοι πωλήσεων (ιδιαίτερα σε “λευκά” προϊόντα) στην Ελλάδα οι οποίοι μετρίασαν μέρος των αρνητικών επιπτώσεων που επέφεραν τα μειωμένα περιθώρια διύλισης του Γ’ τριμήνου.

Αύξηση των πωλήσεων της ΟΚΤΑ (π.Γ.Δ.Μ.) κατά 40%, συνέπεια της αυξημένης κατανάλωσης στην εσωτερική αγορά της γείτονας χώρας.

Αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα, λόγω προγραμματισμένης συντήρησης για 3 εβδομάδες του διυλιστηρίου Ασπροπύργου το Α’ τρίμηνο του 2007, από τις μειωμένες πωλήσεις ντίζελ θέρμανσης και από την ισχυροποίηση του Ευρώ έναντι του Δολαρίου.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση των αναβαθμίσεων των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης προχωρεί κανονικά.

ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ

Ο κλάδος συμμετείχε με ποσοστό 13% στα κέρδη του Ομίλου (EBITDA) για το 9μηνο που έφθασαν τα € 58 εκατ., περίπου στα ίδια περυσινά επίπεδα.

Τα κύρια σημεία του 9μηνου 2007 ήταν:

Οι πωλήσεις της ΕΚΟ στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 6% στους 3,1 εκατ. τόνους, ενώ οι όγκοι κατά το Γ’ τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 12% στους 1,2 εκατ. τόνους. Με βάση τη συνολική θετική εικόνα του Α’ εξαμήνου του 2007, οι πωλήσεις βενζινών και ντίζελ το Γ’ τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 14% και 5%, αντίστοιχα.

Βελτίωση των περιθωρίων και αυξημένα μερίδια αγοράς στην Ελλάδα για το Γ’ τρίμηνο, σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο.

Συνεχίζεται η αναδιάρθρωση του δικτύου λιανικής, με τον συνολικό αριθμό ιδιόκτητων και ελεγχόμενων πρατηρίων να φθάνει το 21% του συνολικού δικτύου, έναντι 17% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Συνεχίζεται η επέκταση του δικτύου της Διεθνούς Εμπορίας (κυρίως σε Βουλγαρία και Σερβία), όπου μαζί με τη συνολική βελτίωση στις πωλήσεις, οδήγησαν σε αύξηση των διαθέσιμων όγκων κατά 17%. Επίσης τα περιθώρια της Διεθνούς Εμπορίας βελτιώθηκαν περαιτέρω και το EBITDA αυξήθηκε κατά 36% στα € 26 εκατ.

ΧΗΜΙΚΑ

Η συνεχιζόμενη βελτίωση της απόδοσης του πολυπροπυλενίου και ο έλεγχος του κόστους λειτουργίας οδήγησαν σε διακριτή βελτίωση της κερδοφορίας. Το 9μηνο του 2007 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3% στους 300.000 τόνους και το EBITDA αυξήθηκε κατά 56% στα € 48 εκατ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι πωλήσεις συνέχισαν την ανοδική τους πορεία το Γ’ τρίμηνο, και συγκριτικά οι πωλήσεις του 9μηνου αυξήθηκαν κατά 3% στα 1.320 GWh σε σχέση με το 9μηνο του 2006. Το spark spread της «Ενεργειακή Θεσσαλονίκης» αυξήθηκε κατά 37% στο 9μηνο του 2007. Ο τζίρος και το EBITDA κατά το 9μηνο ανήλθαν, κατά 9% στα € 102 εκατ. και κατά 26% στα € 25 εκατ. , αντίστοιχα.

Ο κ. Πάνος Καβουλάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, σχολίασε:

«Σε ένα σαφώς λιγότερο ευνοϊκό περιβάλλον λόγω του ισχυρού Ευρώ και των μειωμένων περιθωρίων διύλισης, πετύχαμε ισχυρή κερδοφορία το Γ’ τρίμηνο του 2007. Η διαρκής προσπάθεια και η έμφαση που δίνουμε στην εμπορική μας απόδοση αλλά και στη σφιχτή διαχείριση των δαπανών, μαζί με την περαιτέρω επέκταση των διεθνών μας δραστηριοτήτων, οδήγησαν για μια ακόμη φορά σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα».

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: