ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ

31 Ιουλίου, 2008

ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ

Θέση της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς

με αφορμή τα σχέδια επέκτασης των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα

Με αφορµή αναφοράκαταγγελία από τοπική πρωτοβουλία πολιτών που αφορά το σχέδιο επέκτασης και τη διαδικασία αδειοδότησης των εγκαταστάσεων των ΕΛ.ΠΕ. στην Ελευσίνα, η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς δηλώνει την αντίθεσή της µε την επέκταση υφιστάµενων και τη δημιουργία νέων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων υψηλής επικινδυνότητας στο Θριάσιο Πεδίο, για τους εξής λόγους:

Το Θριάσιο Πεδίο είναι βιομηχανικά κορεσμένο

Εδώ και δεκαετίες, το Θριάσιο Πεδίο «φιλοξενεί» βαριά βιοµηχανία (διυλιστήρια, χαλυβουργίες, χηµικές βιοµηχανίες, τσιµεντοβιοµηχανίες, ναυπηγεία, βιοµηχανίες πυροµαχικών και τροφίµων), ενώ ο κόλπος της Ελευσίνας, που αποτελεί τον αποδέκτη των υδάτων της ευρύτερης λεκάνης απορροής δεν έχει µόνο οικονοµική, αλλά και οικολογική σηµασία. Στην περιοχή λειτουργούν μερικές από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας, όπως: δύο διυλιστήρια πετρελαίου (ΕΛ.ΠΕΑΣΠ, ΕΛ.ΠΕΕΛ), δύο χαλυβουργεία (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ), δύο τσιµεντοβιοµηχανίες (ΤΙΤΑΝ, ΧΑΛΥΨ), µια βιοµηχανία πυροµαχικών (ΠΥΡΚΑΛ), δύο ναυπηγεία (Ελευσίνας, Σκαραµαγκά), διαλυτήρια πλοίων, λιµάνι για εµπορικές χρήσεις, ράδα αναµονής και εξυπηρέτησης πλοίων. Επίσης, υπάρχουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων πετρελαίου, τρεις μονάδες αναγέννησης ορυκτελαίων, µία χαρτοβιομηχανία, πολλές χειλικές βιοτεχνίες, βιοτεχνίες και βιοτεχνίες πλαστικώνελαστικών, λατρεία και πολλές μικρότερες μονάδες. Συνολικά, στο Ιάσιο λειτουργούν περίπου 2.200 επαγγελτικές εγκαταστάσεις, ενώ στον ίδιο χώρο κατοικούν µώνια 104.719 πολίτες (απογραφή πληθυσµού του 2001).

Σ’ αυτή την περιοχή όµως, όπου έχει συγκεντρωθεί το 40% της βαριάς βιοµηχανίας της χώρας µας, σήµερα σχεδιάζονται και εγκρίνονται νέες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, που θα επιβαρύνουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες όχι µόνο του Θριασίου και κατ’ επέκταση της γειτονικήςυτικής Αθήνας (Χαϊδάρι, Αιγάλεω, Περιστέρι, Πετρούπολη, Λιόσια, Φυλή, Κορυδαλλό κτλ), αλλά και ολόκληρου του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

Συγκεκριμένα σχεδιάζονται:

  1. Στο παραλιακό μέτωπο Ελευσίνας, προς την πλευρά της ΠΥΡΚΑΛ, η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός των ΕΛΠΕ Ελευσίνας (διυλιστήριο πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ).
  2. Εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 880 MW από φυσικό αέριο (Χαλυβουργική Α.Ε.- ΔΕΗ).
  3. Σε δασική περιοχή στη θέση Μελετάνι Μάνδρας σχεδιάζεται η δηµιουργία χώρου υποδοχής και επεξεργασίας τοξικών αποβλήτων.
  4. Συνεχίζεται επίσης σήµερα στον ΧΥΤΑ Φυλής η περιβαλλοντική υποβάθµιση που άρχισε εδώ και δεκαετίες στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων.

Η επέκταση των ΕΛΠΕ επιφυλάσσει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Το διυλιστήριο ΕΛΠΕ Ελευσίνας δεν χρειάζεται να επεκταθεί εδαφικά και παραγωγικά για να σταµατήσει να είναι ρυπογόνο. Αρκεί να χρησιµοποιεί καλύτερα καύσιµα, να πραγµατοποιηθούν επενδύσεις σε τεχνολογίες απορρύπανσης και να εφαρµοστούν οι εγκεκριμένες Βέλτιστες Διαθέσιµες Τεχνικές (ΒΔΤ). Η προσαρµογή στις ΒΔΤ έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί από τον Οκτώβριο 2007, βάσει της Οδηγίας 96/61/ΕΚ για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. Σίγουρα λοιπόν η συμμόρφωση µε τις σύγχρονες απαιτήσεις και τεχνολογίες για τη μείωση της ρύπανσης δεν σχετίζεται με την επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Αντίθετα, οφείλουν τα ΕΛ.ΠΕ. να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις, ώστε να πάψει το διυλιστήριο στην Ελευσίνα να ρυπαίνει το περιβάλλον.

Σχετικά µε την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της ήδη υφιστάμενης εγκατάστασης έχει γνωμοδοτήσει και η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Χαρακτηριστικό παράδειγµα παράβασης αποτελεί η µη κάλυψη των καναλιών εισόδου των ελαιοδιαχωριστών µε σκέπαστρα, πρακτική που ανήκει στις προτεινόµενες ΒΔΤ για τις εγκαταστάσεις διύλισης. Άλλη διαπιστωμένη παράβαση αφορά τη μη πραγματοποίηση μετρήσεων CS2 (διθειάνθρακας) στην έξοδο της μονάδας Clauss και CO (μονοξείδιο του άνθρακα) και CS2 στην έξοδο του μετακαυστήρα, τη µη τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου συνεχών μετρήσεων στην καπνοδόχο μεγάλης εγκατάστασης καύσης και στη μονάδα ανάκτησης θείου, τη µη πραγματοποίηση μετρήσεων θερµοκρασίας των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και την απουσία άδειας επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων. Στην προκειµένη περίπτωση, υπάρχει προφανής ανάγκη βελτίωσης και του επιπέδου των επιθεωρήσεων που διενεργούνται από την ΕΥΕΠ, καθώς πέραν της απλής διαπίστωσης της έλλειψης μετρήσεων από τα ΕΛΠΕ, η υπηρεσία δεν προχώρησε σε δικές της μετρήσεις για να διαπιστώσει αν πληρούνται τα όρια εκποµπών ρύπων ή όχι.

 

Αναμένεται αθροιστική επιβάρυνση από τις νέες ρυπογόνες εγκαταστάσεις

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της σχεδιαζόµενης εγκατάστασης των ΕΛΠΕΕλ δεν πρέπει να αντιµετωπιστούν αποσπασµατικά και ως άσχετες από την αθροιστική επίπτωση που αναµένεται σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες σχεδιαζόµενες βαριές εγκαταστάσεις. Συνεπώς, η εκ παραλλήλου χωροθέτηση της επέκτασης των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα, µε τη µονάδα ηλεκτροπαραγωγής στη Χαλυβουργική και των χώρο ταφής τοξικών αποβλήτων στη Μάνδρα εκτιµάται ότι θα επιτείνουν την ήδη βαριά υποβαθµισµένη περιβαλλοντική κατάσταση του Θριασίου.

Η σχεδιαζόµενη κατασκευή μονάδας ηλεκτροπαραγωγής (∆ΕΗΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ), συνολικής ισχύος 880 Μεγαβάτ, που θα λειτουργεί µε φυσικό αέριο θα επιβαρύνει επίσης σε μεγάλο βαθµό το ήδη βεβαρηµένο Θριάσιο αλλά και γενικότερα το Λεκανοπέδιο της Αττικής. Με βάση τα στοιχεία της εταιρείας, θα καίγονται 900 εκ. κυβικά μέτρα φυσικό αέριο ετησίως, τα οποία θα απελευθερώνουν 4,5 εκ. κυβικά μέτρα καυσαερίων την ώρα πάνω από το Θριάσιο, ποσότητα 2,5 φορές μεγαλύτερη από εκείνη των 27 καπνοδόχων και των δύο διυλιστηρίων της περιοχής. Ειδικά τα οξείδια του αζώτου (2.000 τόνοι ετησίως) θα οδηγήσουν σε υπέρβαση των ορίων τόσο των οξειδίων αυτών, όσο και του όζοντος στο Θριάσιο και στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας.

Η ατμοσφαιρική αυτή ρύπανση ισοδυναμεί με την προκαλούμενη κυκλοφορία 1,8 εκατ. οχημάτων ημερησίως με διαδρομή 20 χλμ. το καθένα. Έρευνες «έδειξαν» ότι σε περίπτωση που λειτουργήσει η μονάδα, η ήδη επιβαρημένη περιοχή θα κατακλυστεί από ρύπους εξαιρετικά επικίνδυνους για την υγεία. Οι δυτικές περιοχές του Πειραιά και της Αθήνας κινδυνεύουν από το «μεγανέφος» που προβλέπεται ότι θα προκαλέσει η λειτουργία του νέου εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής στο εργοστάσιο της Χαλυβουργικής.

Στο Μελετάνι Μάνδρας, η εταιρεία Μandreco σχεδιάζει την εγκατάσταση του πρώτου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) στη χώρα μας. Σ’ ένα εξαντλημένο μεταλλείο σχεδιάζεται ένα έργο πραγματικά απαραίτητο για την Ελλάδα, το οποίο όμως θα καταλάβει 900 στρέμματα δασικής έκτασης, ένα μοναδικό πνεύμονα πρασίνου στο Θριάσιο. Ο ΧΥΤΕΑ θα υποδέχεται τους 100.000 τόνους βιομηχανικών αποβλήτων από τις δύο χαλυβουργίες που βρίσκονται στο Θριάσιο, καθώς και επικίνδυνα απόβλητα από άλλες βιομηχανίες της χώρας. Οι επιπτώσεις, ειδικά στην περίπτωση κακοτεχνιών κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας, δεν περιορίζονται στην απώλεια ενός από τους ακριβοθώρητους πλέον πράσινους πνεύμονες του πολύπαθου Θριασίου, αλλά και από την περαιτέρω μη αναστρέψιμη υποβάθμιση της ποιότητας των εδαφών και των υπόγειων υδροφορέων.

Στο Θριάσιο, κάθε βιοµηχανική επέκταση αυξάνει τον κίνδυνο µεγάλου ατυχήµατος

Οποιαδήποτε επέκταση βιομηχανίας ή δημιουργία νέας βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή αυξάνει συνολικά τον κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν πρόκειται για μια εγκατάσταση σύνθετη και πολύπλοκη όπως η προτεινόμενη επέκταση του διυλιστηρίου. Η αύξηση της πολυπλοκότητας οποιασδήποτε βιομηχανικής εγκατάστασης, αυξάνει και τις πιθανότητες ανθρώπινου λάθους ή μηχανικής βλάβης, αυξάνοντας ταυτόχρονα την πιθανότητα ατυχήματος.

Στην περίπτωση της επέκτασης των διυλιστηρίων της Ελευσίνας, ο κίνδυνος ατυχήματος που ελλοχεύει εστιάζεται στις αυξημένες πιθανότητες λάθους ή μηχανικής βλάβης, που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη στις δεξαμενές καυσίμων που ήδη λειτουργούν στις σημερινές εγκαταστάσεις.

Φαινόμενο ντόμινο από ένα ατύχημα στο συγκρότημα υδρογονοδιάσπασης θα μπορού­σε να προκληθεί και από θραύσματα που θα εκσφενδονιστούν προς την κατεύθυνση των δεξαμενών καυσίμου. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση έναρξης μιας διαδικασίας πολ­λαπλασιαστικών φαινομένων, μία ή περισσότερες δεξαμενές καυσίμων θα μπορούσαν να πάρουν φωτιά και με τη σειρά τους να προκαλέσουν επιπτώσεις σε άλλες μονάδες του διυλιστηρίου. Σε περίπτωση ανάφλεξης δεξαμενών καυσίμων, μπορεί να έχουμε ε­κτίναξη θραυσμάτων ακόμη και σε ακτίνα εκατοντάδων μέτρων. Στο δυσμενές σενάριο ατυχήματος στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ, όπως π.χ. ένα μείζον περιστατικό στις δεξα­μενές LPG ενδέχεται να προκαλέσει και ανάφλεξη των κοντινών σ’ αυτές δεξαμενών καυσίμων.

Η σχεδιαζόμενη επέκταση των ΕΛΠΕ Ελευσίνας θα καταλάβει υπερτετραπλάσιο χώρο από τον χώρο που καταλαμβάνουν οι υφιστάμενες παραγωγικές μονάδες. Οι νέες μονάδες θα καταλάβουν έκταση 140 στρεμμάτων, πέραν της σημερινής εγκατάστασης των περίπου 1.500 στρεμμάτων. Με την επέκταση αυτή, οι εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ θα πλησιάσουν ακόμα περισσότερο το ΠυριτιδοποιείοΚαλυκοποιείο (ΠΥΡΚΑΛ), καταλαμβάνοντας σήμερα αδόμητη έκταση που λειτουργεί ως απόσταση ασφαλείας μεταξύ τους. Αν πραγµατοποιηθεί η επέκταση, οι παραγωγικές μονάδες του διυλιστηρίου θα έρθουν πιο κοντά στην Ελευσίνα και τις εργατικές κατοικίες της Μάνδρας και φυσικά στην ΠΥΡΚΑΛ, µε φυσικό αποτέλεσµα να αυξηθεί η επικινδυνότητα. Το ίδιο ισχύει και για τη σχεδιαζόµενη µονάδα ηλεκτροπαραγωγής στη Χαλυβουργική.

Στο Θριάσιο και στα διοικητικά όρια τωνήµων Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας και Μαγούλας, εδρεύουν πολλές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις αυξηµένης επικινδυνότητας (17 βιοµηχανικές µονάδες) που υπάγονται στην αναθεωρηµένη οδηγία SEVESO II «Καθορισµός µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών» και οι οποίες εγκυµονούν σοβαρούς κινδύνους, ιδίως στην περίπτωση µεγάλου βιοµηχανικού ατυχήµατος.

Θυµίζουµε ότι την περιοχή επιβαρύνει µια θλιβερή προϊστορία ατυχηµάτων, όπως αυτό στην ΠΕΤΡΟΛΑ το 1992 (14 νεκροί εργάτες και 17 τραυµατίες) και στην ΠΥΡΚΑΛ το 1995 (3 νεκροί και 13 τραυµατίες). Παράλληλα, η ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής και του υδροφόρου ορίζοντα χρονολογείται από το 1974 λόγω διαρροής πετρελαίου από τις δεξαµενές της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ. Ο κίνδυνος ανάφλεξης της περιοχής φαντάζει όµως ακόμη πιο άμεσος, αφού, σύµφωνα µε καταγγελίες, ακόµη και σήµερα υπάρχει διαρροή πετρελαιοειδών από το συγκεκριµένο διυλιστήριο προς τον θαλάσσιο χώρο και το υπέδαφος της ιδιοκτησίας της ΠΥΡΚΑΛ.

Αναμένεται επιβάρυνση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο λεκανοπέδιο

Όπως καταδεικνύεται σαφώς από τις μετρήσεις του Αναπτυξιακού Συνδέσµου Δήµων και Κοινοτήτων Θριασίου, οι υπερβάσεις των ορίων ρύπων (µικροσωµατιδίων και όζοντος) είναι καθηµερινότητα για την περιοχή. Ενδεικτικά, μέσα στο 2007, οι ημέρες υπέρβασης των ορίων για τα µικροσωµατίδια έφθασαν τις 257 στην παραλία Ασπροπύργου και τις 181 στις Εργατικές Κατοικίες Μάνδρας. Ενδεικτική της επιβάρυνσης της περιοχής είναι η σύγκριση των συγκεντρώσεων στο Θριάσιο µε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου, από την οποία προκύπτει σαφώς ότι η περιοχή φιλοξενεί μόνιµες πηγές ρύπων που εκδηλώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δεδοµένο ότι τα ΕΛΠΕ Ελευσίνας ευθύνονται κατά «λιγότερο από 50%» για τη ρύπανση της Ελευσίνας (όπως προκύπτει από την ίδια τη ΜΠΕ του σχεδίου επέκτασης), ο οποιοσδήποτε, ούτως ή άλλως αµφισβητήσιµος ισχυρισµός για µείωση των εκποµπών των οξειδίων του αζώτου κατά 12% (ρύπος ιδιαίτερα σηµαντικός για το φωτοχηµικό νέφος της Αττικής) είναι άνευ σηµασίας, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς το σύνολο της επιβάρυνσης που αναµένεται από όλες τις νέες εγκαταστάσεις. Το διυλιστήριο όφειλε να έχει ήδη προχωρήσει σε µείωση των εκπομπών του υφιστάµενου λειτουργικού σχήµατος µε την εφαρµογή Βέλτιστων Διαθέσιων Τεχνικών, όπως προβλέπει η σχετική νοµοθεσία, και όχι να παρουσιάζει τη χρήση τους ως κάτι καινοτόµο, στο πλαίσιο µάλιστα µιας εκτεταµένης επέκτασης. Μεγάλη πρόσθετη επιβάρυνση αναµένεται επίσης από τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΔΕΗΧαλυβουργικής, λόγω των υψηλών εκποµπών οξειδίων του αζώτου. Τέλος, η αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης από την επέκταση των ΕΛΠΕ Ελευσίνας θα οδηγήσει σε µεγάλη αύξηση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) βασικού αερίου του θερµοκηπίου.

Το Θριάσιο πρέπει να έχει µέλλον!

Το σχέδιο επέκτασης των διυλιστηρίων ΕΛΠΕ Ελευσίνας (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ), η εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Χαλυβουργική, καθώς και όλα τα άλλα έργα, αποσκοπούν στην κάλυψη αναγκών της αγοράς και προφανώς όχι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προστασία του ήδη εξαιρετικά υποβαθµισµένου περιβάλλοντος του Θριασίου.

Οι βεβαρηµένες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες κατοικηµένες περιοχές, όπως το Θριάσιο, δεν θα πρέπει πλέον να αντιµετωπίζονται στην πράξη ως προτιµησιακοί χώροι περαιτέρω συγκέντρωσης οχλουσών και ρυπογόνων δραστηριοτήτων. Αντίθετα, το στοιχείο αυτό πρέπει να αποτελεί δυσµενή για τη χωροθέτηση παράγοντα και σε ειδικές περιπτώσεις απαγορευτικό. Οι βαριές, ρυπαίνουσες και επικίνδυνες για µεγάλο ατύχηµα βιοµηχανικές εγκαταστάσεις θα έπρεπε να χωροθετούνται εντός σωστά διαχειριζόµενων βιομηχανικών περιοχών και σε απόσταση ασφαλείας από ήδη κατοικηµένες περιοχές. Αυτές οι βασικές αρχές προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος δυστυχώς δεν τηρούνται στην περίπτωση του Θριασίου, όπου σε απόσταση αναπνοής από παλαιόθεν κατοικηµένες περιοχές δηµιουργούνται βιοµηχανίες υψηλής περιβαλλοντικής επικινδυνότητας.

H αξία της ζωής και του περιβάλλοντος στο Θριάσιο είναι ισότιµη µε αυτή σε κάθε άλλη γωνιά της Ελλάδας. Το ίδιο ισχύει και για το δικαίωμα σε ένα υγιές και ισορροπημένο περιβάλλον, και στην αειφόρο χρήση του εδάφους, του αέρα και των υδάτων. Κανείς κάτοικος της χώρας, στο Θριάσιο ή αλλού, δεν πρέπει να επωµίζεται επιλεκτικά το βάρος των περιβαλλοντικών ασθενειών, της τοξικής ρύπανσης στη θάλασσα, στον αέρα και στο έδαφος, της έλλειψης σχεδιασµού, ενηµέρωσης και συµµετοχής, των ανεπιτήρητων βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, του κινδύνου µεγάλων βιοµηχανικών ατυχηµάτων, της κακής περίθαλψης, της έλλειψης επιδηµιολογικών µελετών, της ελλιπούς εφαρµογής του νόµου. Κανείς κάτοικος της χώρας δεν πρέπει να τίθεται προ του διλήµµατος µεταξύ ανεργίας και επικίνδυνων συνθηκών περιβάλλοντος και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και διαβίωσης. Είναι επίσης καιρός να αναγνωριστεί η ανυπολόγιστη οικονοµική διάσταση της περιβαλλοντικής υποβάθµισης, καθώς το κόστος της δεν περιορίζεται στην απορρύπανση, αλλά περιλαµβάνει την ασφάλεια και υγεία των κατοίκων της περιοχής και ευρύτερα του λεκανοπεδίου, την απώλεια ζωτικής σηµασίας φυσικών πόρων και την υπονόµευση σηµαντικών ευκαιριών για περιβαλλοντικά εναρµονισµένη οικονοµική ανάπτυξη. Είναι καιρός ο µελλοντικός σχεδιασμός αντί να αναγνωρίζει και να επικυρώνει νοµικά την περιβαλλοντική υποβάθμιση, να μεριμνήσει για την αντιστροφή της.

Το Θριάσιο παλεύει µε τη ρύπανση και την υποβάθµιση, διεκδικώντας την προώθηση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων που θα διασφαλίζουν µια περιβαλλοντικά ισορροπημένη πρόοδο της περιοχής προς όφελος των κατοίκων της. Οποιοσδήποτε σχεδιασµός για το Θριάσιο Πεδίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογραµµίζεται από τις εξής κατευθύνσεις:

   – Άµεση αναστολή των διαδικασιών επέκτασης υφιστάµενων και κατασκευής οποιωνδήποτε νέων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων υψηλής περιβαλλοντικής επικινδυνότητας. Ούτως ή άλλως, η εδώ και δεκαετίες εκ των πραγµάτων χωροθέτηση βιοµηχανικής περιοχής υψηλής επικινδυνότητας δίπλα σε κατοικημένες περιοχές, χωρίς κανένα σχεδιασµό και ρυθµίσεις για την ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, ήταν ένα σφάλµα. Ένα σφάλµα που, έστω και τώρα, πρέπει να διορθωθεί.

   – Χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός ολόκληρης της περιοχής, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες.

   – Αυστηρός και συνεχής έλεγχος για την τήρηση σαφών και µετρήσιµων περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας όλων των υφιστάµενων βιοηχανικών εγκαταστάσεων. Απαραίτητη είναι η δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων όλων των ελέγχων στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις του Θριασίου, ώστε η κοινωνία των πολιτών να λειτουργήσει ως άτυπος «ελεγκτής» των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους.

   – Άµεση προτεραιότητα για τον σχεδιασµό προγράµµατος απορρύπανσης και αποκατάστασης των ρυπασµένων εδαφών και φυσικών πόρων, µε χρηµατοδότηση από τις βιοµηχανίες του Θριασίου, στη βάση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και από το Ελληνικόηµόσιο που βαρύνεται µε συνυπαιτιότητα για την ανεξέλεγκτη υποβάθµιση του Θριασίου.

   – Σχεδιασµός και δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και αναψυχής και ανάπλαση ικανών τμηµάτων του παραλιακού µετώπου, µε κρατική ευθύνη, ως αντιστάθµισµα για την επί δεκαετίες φιλοξενία της βιοµηχανικής καρδιάς της Ελλάδας.

30 Ιουλίου 2008

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Βαγγέλης Τερζής, Ερευνητής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, e.terzis@wwf.gr Θεοδότα Νάντσου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Πολιτικής, tnantsou@wwf.gr

http://www. wwf. gr

http://politics.wwf.gr

Advertisements

Οι εργαζόμενοι βάλλονται, οι συνδικαλιστές διαβάλλονται, οι εργοδότες επιβάλλονται και οι κυβερνώντες αυτοπροβάλλονται !

31 Ιουλίου, 2008
Από τον συνάδελφο Γ.Μπενέα λάβαμε το παρακάτω κείμενο:
Η αποδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος λόγω της πολυδιάσπασής του είναι γεγονός αναμφισβήτητο, αλλά και καθοριστικός παράγων για την επιβολή της αντεργατικής πολιτικής.
Η αντίσταση που θα προέρχονταν από ένα ενιαίο και ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα ίσως απέτρεπε την επιβολή αντεργατικών μέτρων που επιχειρούνται στις μέρες μας με νομοθετικές ρυθμίσεις και κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα.
Δεν αρκούν οι δακρύβρεχτες ανακοινώσεις των συνδικαλιστών για τις απώλειες των κεκτημένων και τα κροκοδείλια δάκρυα, δεν τους απαλλάσσουν από τις ευθύνες τους.
Επιβάλλεται η ανάληψη πρωτοβουλίας για την ενοποίηση των ομοσπονδιών στον τομέα της ενέργειας παραμερίζοντας προσωπικές φιλοδοξίες και κομματικές σκοπιμότητες που αποτελούν τροχοπέδη στην προσπάθεια αυτή.
Η προσπάθεια ενοποίησης της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ με την ΠΟΕΔΧΒ που ξεκίνησε να συζητείται πριν από χρόνια, είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρη από κάθε άλλη φορά.
Όταν επιχειρήσεις κολοσσοί συνενώνονται για να αποκομίσουν οφέλη, είναι αδιανόητο οι εργαζόμενοι να τηρούν παθητική στάση και να μην παίρνουν τα μηνύματα.
Ήρθε η ώρα κάποιοι από τους μωροφιλόδοξους του συνδικαλιστικού κινήματος να απολέσουν μέρος της εξουσίας τους προς όφελος των εργαζομένων αλλά εντέλει και των ιδίων.
Η ισχύς εν τη ενώσει, λοιπόν και κάποιοι ας απολογηθούν για το ναυάγιο της προσπάθειας που δεν είδαμε να καρποφορεί μέχρι σήμερα.

Ιούλιος 2008
ΜΠΕΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ beneas13@hol.gr


ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΛΠΕ ΚΑΙ ΕΚΟ ΣΕ ΥΠΟΠΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

30 Ιουλίου, 2008

Πάλι απασχολεί, ο φίλος μας πλέον, Περικλής Βενιέρης, Αντιπρόεδρος της ΕΚΟ. Αυτή τη φορά αφορμή η επερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων 17 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αναδημοσιεύουμε το παρακάτω κείμενο:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ – ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΛΠΕ ΚΑΙ ΕΚΟ ΣΕ ΥΠΟΠΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 30-07-08

ΕΡΩΤΗΣΗ
Για τους κ.κ. Υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομίας
Θέμα: «Υπό την ομπρέλα ευθύνης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών διορίστηκε στέλεχος της ιδιωτικής εταιρείας COCA COLA στα ΕΛΠΕ ως μέλος του Δ.Σ και στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ ως αντιπροέδρος, αφού ήταν γνωστό ότι το πρόσωπο αυτό χωρίς καμιά συνέπεια χωρίς λογοδοσία χωρίς καμιά τιμωρία από τον υποτακτικό του κ. Αλογοσκούφη πρόεδρο της επιτροπής κεφαλαιαγοράς κ. Πιλάβιο, αλλά και από την επιλεκτική ηθική ορισμένων υπηρετών της δικαιοσύνης, είχε εμπλακεί σε μια από τις σκοτεινότερες χρηματιστηριακές υποθέσεις που απασχόλησε έντονα και μερίδα του τύπου, που οδήγησαν τον ίδιο σε προσωπικά κέρδη 437.000 ευρώ λόγω προνομιακής πληροφόρησης και σε βάρος των πολλών ανυποψίαστων επενδυτών.»

Παρά τις υποκριτικές διακηρύξεις της κυβέρνησης για δήθεν κάθαρση στο Χρηματιστήριο, αλλά και τις αλήστου μνήμης καταγγελίες της Νέας Δημοκρατίας περί «Εγκλήματος στο Χρηματιστήριο», το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ανέχεται προκλητικά την τοποθέτηση στο διοικητικό συμβούλιο των ΕΛ.ΠΕ στελέχους προερχόμενου από την Coca Cola, που σε οποιαδήποτε ευνομούμενη χρηματιστηριακή αγορά θα ελεγχόταν με αυστηρότητα για σοβαρές παραβάσεις της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας.
Υπογραμμίζεται ότι και στην υπόθεση αυτή κεντρικό ρόλο στη συγκάλυψη των πιθανών ευθυνών για σοβαρές παραβάσεις, τιμωρούμενες ακόμη και σε βαθμό κακουργήματος με ποινή κάθειρξης έως και δέκα ετών, βάσει του νόμου 3340/2005, διαδραμάτισε ο υποτακτικός του Υπουργού Οικονομίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κ. Αλέξης Πιλάβιος.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τον οποίο οι εισαγγελικές αρχές περιέργως αντιμετωπίζουν «προστατευτικά», αν και επί διετία παρακώλυσε τη μείζονος σημασίας δικαστική έρευνα για το σκάνδαλο χειραγώγησης της μετοχής της εταιρείας Γερμανός, και στην περίπτωση αυτή απέφυγε να επιβάλει βαριά διοικητικά πρόστιμα και να παραπέμψει το φάκελο στον εισαγγελέα για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών, καταρρακώνοντας εντελώς το -όποιο- κύρος της ανεξάρτητης Αρχής, που έχει την ευθύνη εφαρμογής της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.
Ειδικότερα, η υπόθεση έχει ως εξής:
– Στις 7/5/2008, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛ.ΠΕ κ. Ιωάννης Κωστόπουλος ανακοίνωσε θριαμβευτικά την πρόσληψη του κ. Περικλή Βενιέρη, στελέχους με «τριαντακονταετή εμπειρία στην 3E Hellenic Bottling Company S.A. διευθυντικές θέσεις, τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδος», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση. Η τοποθέτηση εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου, στον οποίο εκπροσωπείται και το Ελληνικό Δημόσιο, προφανώς χωρίς αντιρρήσεις εκ μέρους των εκπροσώπων του. Μάλιστα, στη γενική συνέλευση της θυγατρικής ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. αποφασίσθηκε στις 20/5/2008 η τοποθέτηση του ιδίου προσώπου στη θέση του αντιπροέδρου.
– ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΟΝΤΑΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ COCA COLA – 3Ε, Ο Κ. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΕΝΕΠΛΑΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΚΟΤΕΙΝΟΤΕΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ. ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΣΕ ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Η ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΑ.
– Ως γνώστες, προφανώς, της προνομιακής πληροφορίας που αφορούσε τη σοβαρή επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών, τα διοικητικά στελέχη έσπευσαν να αποκομίσουν τεράστια χρηματιστηριακά κέρδη εις βάρος των ανυποψίαστων επενδυτών!
– Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως τώρα δεν έχει διαπιστώσει τίποτα επιλήψιμο σε αυτή την προφανώς καταχρηστική συμπεριφορά, προφανώς επειδή αφορά μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες, από την οποία αντλεί στελέχη και η κυβέρνηση για την επάνδρωση σημαντικών διοικητικών θέσεων σε εταιρείες δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως φάνηκε από την τοποθέτηση Βενιέρη στα ΕΛ.ΠΕ.
– Ο ΙΔΙΟΣ Ο Κ. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΕΙΣΕΠΡΑΞΕ, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 437.300 ΕΥΡΩ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 15.000 ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ COCA COLA ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 29,16 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008). ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ Η ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ 16 ΕΥΡΩ (ΣΤΑ 15,48 ΕΥΡΩ)! ΔΗΛΑΔΗ, Ο Κ. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 88% ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟ, «ΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΟ» ΕΠΕΝΔΥΤΗ?

Ενόψει των παραπάνω, και επειδή γίνεται σαφές ότι στην εποχή της «γαλάζιας» διακυβέρνησης όχι μόνο δεν τιμωρούνται παραδειγματικά οι εμπλεκόμενοι σε παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, αλλά επιβραβεύονται και με καλοπληρωμένες θέσεις ευθύνης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,

Ερωτάσθε:
1. Διενεργήθηκε έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για πιθανές παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας από στελέχη της Coca Cola; Να κατατεθεί σχετικό πόρισμα του ελέγχου.
2. Πώς είναι δυνατόν να αποφεύγουν κάθε κύρωση, αλλά και τις πιθανές ποινικές συνέπειες, στελέχη που φαίνεται ότι καταχρηστικά αξιοποίησαν προνομιακές πληροφορίες για να κερδοσκοπήσουν εις βάρος του επενδυτικού κοινού;
3. Θα ελεγχθεί, επιτέλους, από την ποινική Δικαιοσύνη η διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις ευθύνες της που αφορούν την πλημμελή επιτέλεση του έργου της, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να κερδοσκοπούν ανεξέλεγκτα ελάχιστα μεγαλοστελέχη εις βάρος των επενδυτών;
4. Ποιος πρότεινε τον κ. Βενιέρη για την κορυφαία διοικητική θέση στα ΕΛ.ΠΕ; Ποια ήταν η θέση των μελών του διοικητικού συμβουλίου που ορίζονται από το Δημόσιο για αυτή την τοποθέτηση; Να κατατεθούν τα πρακτικά συνεδριάσεων του δ.σ. των ΕΛ.ΠΕ κατά το έτος 2008, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο της εταιρείας, σχετικό με την τοποθέτηση Βενιέρη.
5. Αντιλαμβάνεσθε ότι πλέον το καθεστώς ασυδοσίας που έχετε εγκαθιδρύσει, δια του υποτακτικού σας προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο ΧΑ, απαξιώνει πλήρως το χρηματιστηριακό θεσμό, απομακρύνοντας το επενδυτικό κοινό από την αγορά;
6. Θα ζητήσετε από τους εκπροσώπους του Δημοσίου στο δ.σ. των ΕΛ.ΠΕ να θέσουν ζήτημα άμεσης απομάκρυνσης του κ. Βενιέρη, για λόγους ηθικής τάξεως, ή θα επιμείνετε να επιβραβεύετε με χιλιάδες ευρώ μηνιαίως και το κύρος ενός στελέχους μεγάλης εταιρείας δημοσίου ενδιαφέροντος ένα πρόσωπο που έχει εμπλακεί σε σκοτεινή υπόθεση παραβιάσεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Μιχάλης Καρχιμάκης
Μάρκος Μπόλαρης
Δημήτρης Κουσελάς
Βασίλης Κεγκέρογλου
Χρήστος Αηδόνης
Δημήτρης Τσιρώνης
Βαγγέλης Παπαχρήστος
Μιχάλης Παντούλας
Παναγιώτης Ρήγας
Λεωνίδας Γρηγοράκος
Μιχάλης Τιμοσίδης
Χρύσα Αράπογλου
Γιάννης Δριβελέγκας
Θεοδώρα Τζάγκρη
Νίκος Ζωίδης
Γιώργος Πεταλωτής
Δημήτρης Βαρβαρίγος


Ανάσες και πετρέλαια…

22 Ιουλίου, 2008
Αξίζει να διαβάσει κανείς το άρθρο του Κ. Τσουπαρόπουλου από την «Ελευθεροτυπία». Φαίνεται πως η διοίκηση των ΕΛΠΕ διεισδύει και στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο. Μετά το συγκρότημα Αλαφούζου (κυρίως μέσω του Ε. Χριστοδούλου), το «Βήμα» και τα «Νέα» (μέσω του Α. Χριστοδουλάκη που μισθοδοτείται από τα ΕΛΠΕ), την εφημερίδα «Το Παρόν» (που ξαφνικά με την αλλαγή διοίκησης τον περασμένο Δεκέμβριο σταμάτησε την παραμικρή αναφορά στα ΕΛΠΕ – όχι άμισθα πάντως-), η «Ελευθεροτυπία», παράλληλα με την προσπάθεια για την «απελευθέρωση¨του Αλ. Γιωτόπουλου, θα προωθεί φαίνεται και το έργο της Ελευσίνας. Έμεινε ο «Ελεύθερος Τύπος» της Γ. Αγγελοπούλου, ο οποίος είναι θέσει αντίθετος με το έργο της Ελευσίνας, καθώς αντιτίθεται στα σχέδια της Χαλυβουργικής και μοιραία στα σχέδια των ΕΛΠΕ. Αξίζει να παρατηρήσει κανείς την… συμπτωματική ομοιότητα του «Δελτίου Τύπου» του ΠΣΕΕΠ με το πόνημα της Ελευθεροτυπίας. Να υπενθυμίσουμε μόνο, ότι το Δελτίο Τύπου είχε γραφεί εξ ολοκλήρου από χέρι που δεν είναι καν μέλος του ΠΣΕΕΠ, στο οποίο απλά του έβαλαν την σφραγίδα του Σωματείου μας. Σε μερικά σημεία μάλιστα φαίνεται να συμπίπτει απόλυτα το συντακτικό ύφος (εκτός φυσικά από την επιχειρηματολογία), όπως για παράδειγμα το ψευτοδίλημμα «ανάπτυξη ή περιβάλλον».
Του ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Γεμάτες είναι οι εφημερίδες τις μέρες αυτές -το καλοκαίρι με τους ανοιχτούς του ορίζοντες προσφέρεται για τέτοιες ειδήσεις και ρεπορτάζ- διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και τοπικών – κοινωνικών φορέων για τη ρύπανση και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Η Greenpeace κατήγγειλε ότι «πνίγει τον Κορινθιακό η κόκκινη λάσπη», το στερεό απόβλητο που απομένει από την επεξεργασία του βωξίτη που χρησιμοποιείται -στα Ασπρα Σπίτια Βοιωτίας -για την παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου.Ο βουλευτής του ΣΥΝ -και ιδιαίτερα ευαίσθητος περί τα περιβαλλοντικά θέματα -Μιχ. Παπαγιαννάκης επανέφερε στο προσκήνιο -για την κοινωνία της Σαντορίνης είναι πάντα στο προσκήνιο- το θέμα της απάντλησης πετρελαιοειδών και λιπαντικών του «Sea Diamond» που υπολογίζονται περίπου σε 600 τόνους.

Το χρυσόμαλλο δέρας της ανάπλασης -υποτίθεται- του Ελαιώνα στην Αττική αρχίζουν και το διεκδικούν πολλοί. Δεν είναι μόνον ο Παναθηναϊκός, που θέλει να φτιάξει γήπεδο και καταστήματα (προς εκμετάλλευση) σε μια περιοχή που θα του παραχωρηθεί από τον Δήμο Αθηναίων και θα αναπλαστεί -για να αποκτήσει υπεραξία και προσβασιμότητα- με δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή με χρήματα ημών των φορολογουμένων. Ηδη αρχίζουν να κινούνται επιχειρηματικά συμφέροντα που είχαν φροντίσει να αγοράσουν εκτάσεις και απαρχαιωμένα βιομηχανοστάσια στην περιοχή (διάβαζε ΕΤΜΑ). Πρόκειται για τον Ομιλο Βωβού που θέλει να κατασκευάσει στον Ελαιώνα μεγάλο εμπορικό κέντρο τύπου Mall, επιφάνειας 69.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα δέχεται 34.000 επισκέπτες την ημέρα. Το σημαντικό είναι ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο δέχτηκε να γνωμοδοτήσει μόνον για το μπετόν του εμπορικού κέντρου, παρότι «η διαδικασία τμηματικών εγκρίσεων στρέφεται σαφώς κατά της περιβαλλοντικής προστασίας» όπως υποστηρίζει ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κ. Μουτζούρης, οι αντιπρυτάνεις Γ. Πολύζος και Γερ. Στάθης, καθώς και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιαν. Αλαβάνος.

Με συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις, επιτροπές αγώνα για την προστασία του Θριάσιου Πεδίου στράφηκαν και πάλι την προηγούμενη εβδομάδα κατά της επένδυσης των EΛ.ΠE.-Petrola στην Ελευσίνα. Μια πόλη και μια περιοχή που όντως υποφέρει και δεν χρειάζεται να «λυθούν» και να ερμηνευτούν τα Ελευσίνια Μυστήρια για να γίνει παραδεκτό! Εκεί βρίσκονται τα τσιμέντα Χάλυψ (της Ιταλτσιμέντι), ο Τιτάν, η Χαλυβουργία Μάνεση, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, η ΠΥΡΚΑΛ και αμέτρητες βιοτεχνίες και μικρές βιομηχανίες, που ποτέ δεν έχουν ελεγχθεί αν και πόσο ρυπαίνουν.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μονάδα ηλεκτροπαγωγής 900 μεγαβάτ της Χαλυβουργικής. Οι μεγάλες εταιρείες logistic κάνουν εκεί τις αποθήκες τους ένθεν και ένθεν της Αττικής και τώρα της εθνικής οδού. Βαρέλια τοξικά υπάρχουν στον Ασπρόπυργο, ενώ τα αυτοκίνητα στην έξοδο της Αττικής οδού φούντωσαν τη ρύπανση.

Θα πούμε καθαρά τις πικρές αλήθειες. Το Θριάσιο είναι μια κορεσμένη βιομηχανικά και περιβαλλοντικά περιοχή, που όμως συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική δραστηριότητα και παράγει ή συντηρεί απασχόληση. Μεγάλες μονάδες δεν χρειάζεται να γίνουν. Πρέπει, όμως, να εκσυγχρονιστούν οι υπάρχουσες με αυστηρό σεβασμό στους όρους για την προστασία του περιβάλλοντος και με τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών.

Αν δεν εκσυγχρονιστούν (όπως τα ΕΛ.ΠΕ.), θα κλείσουν σήμερα ή αύριο. Με την επένδυση θα παραχθεί πετρέλαιο σύγχρονων και κοινοτικών προδιαγραφών. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας υπολογίζουν σε εξοικονόμηση 300 δολαρίων τον τόνο, που θα επιτρέψει στα ΕΛ.ΠΕ. -όπου συμβιώνουν αρμονικά Δημόσιο και Ομιλος Λάτση- να στηριχθεί στα πόδια του και να επεκταθεί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Θεσσαλονίκη σήμερα και στη Θίσβη Βοιωτίας αύριο. Υπάρχει σαφώς ένα θέμα «καταμερισμού» της ρύπανσης με διοξείδιο του άνθρακα. Ειδικοί μάς τόνισαν ότι «αλλού πρέπει να αναζητηθούν οι ρύποι, ιδίως στη ΔΕΗ και τις Μεταφορές», που προκαλούν το 70% του συνόλου. Εμπειρογνώμονες των ΕΛ.ΠΕ. επισημαίνουν από την πλευρά τους ότι τα τρία διυλιστήρια, (Ελευσίνας Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης), συν η Μότορ Οϊλ του Ομίλου Βαρδινογιάννη «συνεισφέρουν» μόνον το 3,5%-4% του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα.

Η περίπτωση της επένδυσης των ΕΛ.ΠΕ. είναι κλασική της ανάδειξης του διλήμματος «ανάπτυξη ή περιβάλλον». Τα ΕΛ.ΠΕ. λένε ότι το κόστος της επένδυσης αυξήθηκε από 750-800 εκατ. σε 1.200 εκατ. ευρώ ακριβώς για την προστασία του περιβάλλοντος. Με τη σημερινή όξυνση στο πολιτικό σκηνικό καταντά σχεδόν χωρίς μεγάλη σημασία το γεγονός ότι τα τρία συναρμόδια υπουργεία της κυβέρνησης της Ν.Δ. (ΠΕΧΩΔΕ – Ανάπτυξης – Ναυτιλίας) έχουν εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ΕΛ.ΠΕ. Πολιτική λύση -που θα είναι και οικονομική- έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία να αναζητήσουν και να «επιβάλουν» με το βάρος τους ο κατά τεκμήριο ανεξάρτητος αρμόδιος κοινοτικός επίτροπος Στ. Δήμας, ο νομάρχης Δυτ. Αττικής Αρ. Αρκουδάρης (έχει εκλεγεί με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ) και ο δήμαρχος Ελευσίνας Γ. Αμπατζόγλου (που στο παρελθόν είχε εκλεγεί βουλευτής του ΣΥΝ). Σύνθεση και ρεαλισμός.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 19/07/2008

ΟΧΙ ΣΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

21 Ιουλίου, 2008

Το παρακάτω κείμενο και φωτογραφίες, απέστειλε ο συνάδελφος Γ. Μπενέας, μαζί με τις ευχές του προς όλους για καλό καλοκαίρι:

Όχι στο μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο της Ευρώπης που θέλει να κατασκευάσει η ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη, από τους οικολόγους τοπικούς χαβαλέδες της Αρκαδίας.

Κάνοντας την διαδρομή από Τρίπολη προς Καλαμάτα δεν πιστεύουν τα μάτια σου βλέποντας αυτά που γράφουν τα αεροπανό που έχουν αναρτήσει.

Όχι στην εκμετάλλευση της καθαρότερης και άνευ κόστους μορφής ενέργεια, που θα δίνει ρεύμα σε περίπου τριάντα χιλιάδες νοικοκυριά της περιοχής. Άλλη μια στείρα άρνηση έρχεται να προστεθεί στον κρίκο της αλυσίδας των αρνήσεων εν ονόματι της μόδας της οικολογίας μόνον και μόνον γιατί κάποιοι πρέπει να αντιδρούν στην πρόοδο και την εξέλιξη.

Είναι οι ίδιοι που τόσα χρόνια αντιδρούν στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη που ως καύσιμο χρησιμοποιεί τον λιγνίτη που υπάρχει άφθονος στην περιοχή.

Είναι οι ίδιοι που με παντοίους τρόπους πέτυχαν ή επιχειρούν να πετύχουν την πρόσληψή τους στο εν λόγω εργοστάσιο.

Είναι οι ίδιοι που καθημερινά καταδηλητηριάζουν τον τόπο τους και τους βιότοπους της περιοχής με την ανεξέλεγκτη απόρριψη των συσκευασιών των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούν στις καλλιέργειες τους.

Είναι οι ίδιοι που με αυτοσχέδια βυτιοφόρα ρίχνουν τα οικιακά τους απόβλητα στα χωράφια για να μην επωμισθούν το κόστος των βυτιοφόρων λυμάτων όταν γεμίζουν οι βόθροι τους.

Είναι οι ίδιοι που έχουν κάνει ανεξέλεγκτη χωματερή τον Εθνικό δρόμο ένθεν κακείθεν και τώρα μετά τις περσινές πυρκαγιές αποκαλύφθηκε σε όλο της το μεγαλείο η ασυδοσία τους.

Είναι οι ίδιοι που τώρα το ρίχνουν στις βιολογικές καλλιέργειες μόνον και μόνον για να καρπωθούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. (Ήθελα να ήξερα ποιος εμπιστεύεται να αγοράσει από δαύτους βιολογικά προϊόντα).

Είναι η Ελλάδα που μας πληγώνει.

Απολαύστε μερικές φωτογραφίες από τις διακοπές μου στην περιοχή και πέστε μου αν δεν συμβαίνει το ίδιο σε κάθε γωνιά της Πατρίδας μας.

Ας γίνουμε λοιπόν οικολόγοι στην καθημερινότητά μας και ας πάψουμε να παραλογιζόμαστε, γιατί το περιβάλλον κινδυνεύει κατά κύριο λόγο από εμάς, κατά δεύτερο από τις μικροεπιχειρήσεις μας και κατ’ ελάχιστον από τις μεγάλες βιομηχανίες οι οποίες δεν μπορούν πλέον να δρουν ανεξέλεγκτα.

Ιούλιος 2008

Μπενέας Γεώργιος beneas13@hol.gr


Ελεγκτές Περιβάλλοντος της Ε.Ε στο Θριάσιο

16 Ιουλίου, 2008

Σχετικό με το προηγούμενο άρθρο είναι και το παρακάτω που δημοσιεύεται στην «MagoulaOnline»:
Συνάντηση με τον Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Περιβάλλοντος κ. Σταύρο Δήμα είχε στις Βρυξέλλες ο Νομάρχης Δυτικής Αττικής κ. Αριστείδης Αρκουδάρης.
Ο νομάρχης έθεσε στον Έλληνα επίτροπο όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Δυτικής Αττικής με επίκεντρο το ΧΥΤΑ Φυλής αλλά και τη συνεργασία ΔΕΗ-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, θέματα για τα οποία η ΝΑΔΑ έχει ήδη προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο κ. Δήμας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δυτική Αττική και δήλωσε στον Αριστείδη Αρκουδάρη ότι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα έρθουν στην περιοχή ελεγκτές της Ε.Ε. προκειμένου να διαπιστώσουν οι ίδιοι τον τρόπο με τον οποίο παραβιάζεται η Κοινοτική νομοθεσία σε θέματα περιβάλλοντος, ώστε να ληφθούν τα αναγκαία, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέτρα με στόχο να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση.
Από την πλευρά του ο Νομάρχης Δυτικής Αττικής ευχαρίστησε τον Έλληνα Επίτροπο για τη συμπαράστασή του και τόνισε με έμφαση ότι θα συνεχίσει με κάθε μέσο τον αγώνα του για να πάψει, επιτέλους, η περιοχή να αντιμετωπίζεται από την πολιτεία ως η πίσω αυλή του λεκανοπεδίου.
Η ενέργεια του νομάρχη να επισκεφθεί τον κ. Δήμα και να του θέσει την απαράδεκτη και τριτοκοσμική κατάσταση που επικρατεί στην δυτική Αττική, κρίνετε ιδιαιτέρως θετική και εύστοχη και αυτό διότι ο κ Δήμας έχει έμπρακτα αποδείξει ότι μπροστά στην προστασία του περιβάλλοντος όχι μόνο δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστος αλλά δεν διστάζει ακόμα και να συγκρουστεί με το επίσημο κράτος όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.

«Το Θριάσιο δεν διαπραγματεύεται»

16 Ιουλίου, 2008
Το παρακάτω άρθρο της Μ. Πίνη που αφορά στα ΕΛΠΕ, δημοσιεύεται στην «Ελευθεροτυπία»:
Η μοναδική συνάντηση που είχε η δημοτική αρχή Ελευσίνας και ο όμιλος των ΕΛΠΕ-ΠΕΤΡΟΛΑ ήταν πριν από περίπου δύο χρόνια, παρουσία των επιστημονικών συμβούλων της «ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ», και εκεί έγινε ενημέρωση από τα ΕΛΠΕ, για τη σχεδιαζόμενη επέκταση και τίποτα άλλο. Τα παραπάνω τονίζονται σε ανακοίνωση που διένειμε στα ΜΜΕ ο πρόεδρος του Δ.Σ. Ελευσίνας, Π. Λινάρδος.
Εκτοτε καμία επαφή δεν υπήρξε ενώ παράλληλα τα ΕΛΠΕ προχώρησαν στη διαδικασία αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση του επεκτατικού σχεδίου, παρά τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, τις ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Ελευσίνας, Μάνδρας, Μαγούλας, Νέας Περάμου, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής αλλά και τις επιμέρους αποφάσεις του Δήμου Ασπροπύργου.
Ο κ. Λινάρδος καταγγέλλει τις προσφορές των ΕΛΠΕ (για δωρεάν πετρέλαιο, υποτροφίες, ιατρικές εξετάσεις κ.λπ.) στους δημότες της περιοχής «ως απαράδεκτες, προκλητικές, με μοναδικό σκοπό να χειραγωγήσουν τις αντιδράσεις κατοίκων και κοινής γνώμης».
«Το καθαρό περιβάλλον, η ποιότητα ζωής και το μέλλον του Θριασίου δεν τίθενται σε καμιά διαπραγμάτευση!»
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας υιοθέτησε τα ανωτέρω κατά πλειοψηφία και αποδοκιμάζει οποιεσδήποτε αποπροσανατολιστικές δηλώσεις της διοίκησης των ΕΛΠΕ. Ολες οι διοικητικές πράξεις αδειοδότησης της σχεδιαζόμενης επέκτασης των διυλιστηρίων θα προσβληθούν από την Αυτοδιοίκηση στο ΣτΕ.
Στον αγώνα των τοπικών κοινωνιών της Δ. Αττικής για το περιβάλλον ήρθε την περασμένη Παρασκευή ως δώρο από τις Βρυξέλλες η απόφαση 212/08 του αρμόδιου επιτρόπου για το Περιβάλλον, Σταύρου Δήμα. Με την απόφασή του αυτή, ο επίτροπος υπενθυμίζει στην Ελλάδα τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την κοινοτική νομοθεσία, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και την ενημέρωση και τη συμμετοχή του κοινού σε αποφάσεις αναφορικά με την κατασκευή και τη λειτουργία νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή της Ελευσίνας από τη Χαλυβουργική Α.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 15/07/2008